တိ႒ (ရပ္ျခင္း/ၿငိမ္ျခင္း)

ဗုဒၶဘာသာက အၾကမ္းမဖက္ျခင္း

“တိ႒” ဟူေသာ ပါဠိစကားလံုးသည္ ရပ္သည္ဟူေသာ အနက္သာမက ၿငိမ္သက္ျခင္း၊ ေယာက္ယက္မခတ္ျခင္း၊ အေျခက်ျခင္း၊ တည္ၿငိမ္ျခင္းကို ေဟာသည္။ လူ၏အဇၩတၲ၌ အၾကမ္းမဖက္လိုေသာ သတိၲရွိသည္။ ထိုအၾကမ္းမဖက္လိုေသာ သတိၲကို ရရန္အတြက္ လူသည္ ၿငိမ္သက္ရမည္၊ ေအးေဆးရမည္၊ တည္ၿငိမ္ရမည္ဟု အဂၤုလိမာလသုတ္၌ ဗုဒၶက ႀကိမ္ဖန္မ်ားစြာ ေဟာသည္။

 

ထိုအခါ အဂၤုလိမာလအား “အခ်င္းတို႔ အံ့ဩဖြယ္ရွိစြတကား၊ အခ်င္းတို႔ မျဖစ္ဘူးၿမဲ ျဖစ္ေလစြတကား၊ အေၾကာင္းမွာ ေရွးအခါက ငါသည္ ေျပးေနေသာ ဆင္ကိုလည္း လိုက္၍ ဖမ္းႏိုင္၏။ ေျပးေနေသာ ျမင္းကိုလည္း လိုက္၍ ဖမ္းႏိုင္၏။ ေျပးေနေသာ သမင္ကိုလည္း လိုက္၍ဖမ္းႏိုင္၏။ ေျပးေနေသာ ရထားကိုလည္း လိုက္၍ ဖမ္းႏိုင္၏။ ထိုသို႔ ဖမ္းယူႏိုင္ ေသာ္လည္း ငါသည္ ပကတိအတိုင္း သြားေနေသာ ဤရဟန္းကို အစြမ္းကုန္လိုက္ေသာ္လည္း မမီႏိုင္” ဟု အႀကံျဖစ္ေလ၏။ ရပ္လ်က္သာလွ်င္ ျမတ္စြာဘုရားကို “ရဟန္း ရပ္ေလာ့၊ ရပ္ေလာ့” ဟု ေျပာဆို၏။

 

ဘုရားရွင္က အဂၤုလိမာလ ငါသည္ ရပ္ေန၏၊ သင္လည္း ရပ္ေလာ့ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။

 

ထိုအခါ အဂၤုလိမာလ ခိုးသူသည္ “သာကီဝင္ မင္းသား ျဖစ္ၾကကုန္ေသာ ဤရဟန္းတို႔သည္ မွန္သည္ကိုသာ ဆိုေလ့ရွိၾကကုန္၏။ မွန္သည္ကို ဝန္ခံေလ့ရွိၾကကုန္၏။ သို႔ျဖစ္လ်က္ ဤရဟန္းသည္ သြားလ်က္သာလွ်င္ “အဂၤုလိမာလ ငါသည္ ရပ္ေန၏။ သင္လည္းရပ္ေလာ့” ဟု ဆိုဘိသည္။ ငါသည္ ဤရဟန္းကို ေမးရပါမူ ေကာင္းေလရာ၏” ဟု အႀကံျဖစ္၏။

 

အဂၤုလိမာလ ခိုးသူသည္ ျမတ္စြာဘုရားကို ဂါထာျဖင့္ ေလွ်ာက္ထား၏ – “ရဟန္း သြားေနလ်က္ ငါရပ္၏ဟု ဆိုဘိ၏။ ရပ္ေသာ အကြ်ႏု္ပ္ကိုလည္း မရပ္ဟု ဆိုဘိ၏။ ရဟန္း သင့္အား ထိုအေၾကာင္းကို ေမးပါအံ့၊ သင္သည္ အဘယ္သို႔ ရပ္တည္၍ အကြ်ႏု္ပ္သည္ အဘယ္သို႔ မရပ္တည္ပါသနည္း။”

 

ဘုရားရွင္သည္ အဂၤုလိမာလ ငါသည္ အခါခပ္သိမ္း အလံုးစံု ေသာ သတၲဝါတို႔၌ တုတ္လွံတံကိုခ်၍ တည္၏။ သင္သည္ကား အလံုးစံုေသာ သတၲဝါတို႔၌ သတ္ျဖတ္ညႇဥ္းဆဲျခင္းမွ မေစာင့္စည္း။ ထို႔ေၾကာင့္ ငါသည္ ရပ္တည္သူျဖစ္၍ သင္သည္ မရပ္တည္သူျဖစ္၏ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။

 

အဂၤုလိမာလသုတ္၌ ဗုဒၶက သူသည္ တိ႒ (titho) ၿငိမ္ၿငိမ္သက္သက္ ရပ္ေနသည္။ အဂၤုလိမာလသည္သာ အတိ႒ (atitho) ၿငိမ္ၿငိမ္သက္သက္ မရပ္ဟု ဟူ၍ မိန္႔သည္။

 

ေရွးက်ေသာ ဗုဒၶဘာသာ၌ အၾကမ္းမဖက္ျခင္း (အဟႎသာ) သည္ ၿငိမ္းခ်မ္းျခင္း (peace) ထက္ပင္ ေနရာရသည္။ အဂၤုလိမာလသုတ္သည္ အၾကမ္းဖက္ျခင္းကို မည္သို႔ ရင္ဆိုင္ေျဖရွင္းမည္ကို ေဟာေသာပံုျပင္ဟု အေနာက္တိုင္းက ဆိုၾကသည္။ အဂၤုလိမာလ ပံုျပင္သည္ ဘီစီ ၅ ရာစု သို႔မဟုတ္ ၄ ရာစုက ပံုျပင္ ျဖစ္သည္။ ပါဠိ၊ တ႐ုတ္၊ တိဘက္ ဘာသာမ်ားျဖင့္ မူကြဲ ၁၂ ခုခန္႔ ရွိသည္။ ဂ်ပန္လိုလည္း ရွိသည္။ သီဟို ေက်းလက္သီခ်င္းမ်ားတြင္လည္း သီဆိုၾကသည္။ အိႏိၵယ ကေလး႐ုပ္ပံုစာအုပ္မ်ားတြင္ ယခုတိုင္ ပါသည္ဟုဆိုသည္။ ထိုင္းတြင္ ႐ုပ္ရွင္႐ိုက္သည္။ ၂၀ဝ၄ ၌ စာတစ္ကူးမားသည္ “ဗုဒၶႏွင့္ အၾကမ္းဖက္သမား အေၾကာင္း အဂၤုလိမာလပံုျပင္” ဟူ၍ စာအုပ္ေရးသည္။ အဂၤုလိမာလအေၾကာင္း ကြ်န္ေတာ္တို႔ဆီမွာ လူတိုင္းသိ၍ အားလံုးေဖာ္ျပစရာမလိုဟု ထင္သည္။

 

ကြ်န္ေတာ္တို႔ျပည္သည္ စစ္အာဏာရွင္ေအာက္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာၾကာၿပီးေနာက္ ယခုအခါ မတည္မၿငိမ္ျဖစ္ေနသည္။ ေယာက္ယက္ခတ္ေနသည္ဟု မေတြးသင့္သေလာ။

 

ကြ်န္ေတာ္တို႔ျပည္သည္ လူမ်ိဳးေပါင္းစံု၊ ဘာသာေပါင္းစံု ေနေသာႏိုင္ငံ၊ ယဥ္ေက်းမႈဓေလ့ေပါင္း စံုေသာႏိုင္ငံ multicultural မဟုတ္ေလာ။ လူမ်ိဳးေရး၊ ဘာသာေရး ကြဲျပားမႈ အနာတို႔သည္ ရွိ၏။ ထိုအနာတို႔အေပၚ ဆားအသစ္ ပက္အပ္သေလာ။

 

အာဏာရွင္ေဟာင္းတို႔သည္ “အေၾကာက္ႏွင့္ ေဒါသ” ကို လူမ်ိဳးေရးႏွင့္ ဘာသာေရးကို အေျခခံ၍ မီးေမႊးမေပးခ်င္ဘဲ ေနမလား။ အနာေဟာင္းေတြအေပၚမွာ ဆားအသစ္ေလာင္းေသာအခါ အင္မတန္ နာပါသည္။ ေဘာ့စနီးယား၊ ယူဂိုစလားဗီးယား၌ ထိုအတိုင္း ျဖစ္ခဲ့ပါသည္။ လူမ်ိဳးေရး၊ ဘာသာေရးဆိုသည္မွာ ေသနတ္ေမာင္းျဖဳတ္သလို မတည္မၿငိမ္ျဖစ္ေအာင္ လုပ္ႏိုင္တဲ့ လက္နက္။ အာဏာရွင္ေဟာင္းတို႔သည္ သူတို႔ ျပန္လာႏိုင္ရန္ ေရြးေကာက္ပြဲသာမက လူတို႔အား ဆြေပးႏိုင္ေသာ အစြမ္းထက္လက္နက္မ်ားျဖစ္ေသာ လူမ်ိဳးေရး ဘာသာေရးတို႔ကို သံုးႏိုင္သည္။

 

မီဒီယာနဲ႔ ေပါင္းလိုက္ေသာ္ ဥပမာ ဆိုရွယ္မီဒီယာမ်ားမွ အမုန္း အေရးအသား ဆားမ်ားႏွင့္ပက္ေသာ္ အမုန္းႏွင့္ ေဒါသမ်ားသည္ ေယာက္ယက္ခတ္ေနေသာ လူထုတြင္ အဆေပါင္း ရာေထာင္ တိုးပြားသည္ မဟုတ္သေလာ။ မီဒီယာ ေတြေၾကာင့္ ထပ္ခါထပ္ခါ အဆတစ္ရာ တစ္ေထာင္။ အမ်ိဳးသားေရး ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ား  (nationalistic politicians)၊ အစြဲအလမ္း ဓေလ့ (culture)၊  အီလိေတြ သည္ အေျခအေနကို ကစားတတ္သည္။

 

ယခုအခ်ိန္သည္ စစ္အာဏာရွင္စနစ္မွ တစ္ခုခုကို ေျပာင္းတဲ့အခ်ိန္။ တစ္ခုခုသည္ ဘာလဲ။ တစ္ခုခုသည္ ဘာမွန္းမသိ။ ၿပိဳလဲသြားတဲ့ ႏိုင္ငံလား။ အစိတ္စိတ္ကြဲမယ့္ ႏိုင္ငံလား။ ၿငိမ္းခ်မ္းသာယာတဲ့ ႏိုင္ငံလား။ ဟိုဘက္ သည္ဘက္ ငါးဆယ္ ငါးဆယ္သာရွိသည္ဟု ပညာရွိတခ်ိဳ႕က ေျပာသည္။

 

တစ္ခုခုကေတာ့ ျဖစ္မွာပဲ။ ကာကြယ္တဲ့သူက ကြ်န္ေတာ္တို႔ေပါ့။ ကြ်န္တာ္တို႔က လြဲလို႔ ဘယ္သူက ကာကြယ္မွာလဲ။ “ကြ်န္ေတာ္တို႔” ဟူသည္မွာ ဆရာေတာ္မ်ားလည္း အဝင္အပါျဖစ္ေသာ တိုင္းရင္းသားအားလံုး။ တည္ၿငိမ္ေသာသူမ်ား ၿငိမ္ၿငိမ္ သက္သက္ ရွိသူမ်ား။

 

အဂၤုလိမာလဇာတ္သည္ ေအာက္ပါအတိုင္း ဆက္လက္၏။

 

ဗုဒၶက မိန္႔သည္။ “က်ဳပ္က ရပ္ေနတယ္ဆိုတာ၊ သက္ရွိသတၲဝါေတြ အားလံုးအေပၚ အင္အားသံုးျခင္းကို လံုးဝစြန္႔လႊတ္တာကို ေျပာတာ။ အဂၤုလိမာလ သင္ကေတာ့ သက္ရွိေတြကို အႀကီးအက်ယ္ ပ်က္စီးေစတယ္။ ဒါေၾကာင့္ သင္ကေတာ့ မရပ္တဲ့ သူပဲ။”

 

ဤစကားလံုး အနည္းငယ္သည္ အဂၤုလိမာလအား ထိုးထြင္းသိျမင္ေစသည္။ သူသည္ ေက်ာက္ေဆာင္ကမ္းပါး၌ လက္နက္မ်ားကို ပစ္ခ်လ်က္ ဘုရားရွင္၏ ေျခအစံု၌ ဦးခိုက္၍ ရဟန္းျပဳေပးရန္ ေလွ်ာက္ထားသည္။ အလြန္ၾကင္နာေသာ ႀကီးျမတ္ေသာ ေလာက၏ဆရာ၊ ဘုရားရွင္သည္ သူ႔အား ရဟန္း လာေလာ့ဟု မိန္႔ၾကားေတာ္မူ၏။ ထိုစကားသည္သာလွ်င္ ထိုအဂၤုလိမာလ ခိုးသူ၏ ရဟန္းအျဖစ္ ၿပီးစီးေလသတည္း။

 

ရဟန္းျဖစ္သြားေသာ အသွ်င္ အဂၤုလိမာလသည္ အၾကမ္းမဖက္ေသာသူ ျဖစ္သြားၿပီ။ သတၲဝါကို မသတ္ေတာ့၍ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ေသာမိန္းမ မီးမဖြားႏိုင္ေသာအခါ “ငါသည္ အရိယာဇာတ္ဝင္ ျဖစ္ေသာအခါမွစ၍ သတၲဝါကို ေသေစလိုေသာ ေစတနာျဖင့္ သတ္ဖူး၏ဟူ၍ ငါ မသိစဖူး။ ထိုမွန္ေသာစကားေၾကာင့္ သင့္အား လည္းေကာင္း ကိုယ္ဝန္သတၲဝါအားလည္းေကာင္း ခ်မ္းသာျခင္း ျဖစ္ေစသတည္း” ဟူေသာ သစၥာစကားကို ဆို၍ ေမြးဖြားျခင္းကိုပင္ လြယ္ကူေအာင္ ျပဳႏိုင္၏။

 

သို႔ရာတြင္ ဆြမ္းခံေသာ အဂၤုလိမာလကို ခဲမ်ား တုတ္လွံတံမ်ား ေက်ာက္စရစ္မ်ား က်ေသာအခါ၌ ဦးေခါင္း ကြဲ၏။ ေသြးယိုစီး၏။ သပိတ္ကြဲ၏။ သကၤန္း ဒုကုဋ္ စုတ္ၿပဲ၏။ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ထိုသို႔ေသာ အသွ်င္ အဂၤုလိမာလကို ျမင္ေတာ္မူ၍ “မေကာင္းမႈကို အပျပဳၿပီးေသာ ရဟန္း သင္ သည္းခံေလာ့၊ မေကာင္းမႈကို အပျပဳၿပီးေသာ ရဟန္း သင္ သည္းခံေလာ့၊ မေကာင္းမႈကို အပျပဳၿပီးေသာ ရဟန္း သင္သည္ ယင္းအကုသိုလ္ကံ၏ အက်ိဳးအျပစ္ျဖင့္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ႏွစ္ရာေပါင္းမ်ားစြာ ႏွစ္ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာပတ္လံုး ငရဲ၌ က်ေလရာ၏။ မေကာင္းမႈကို အပျပဳၿပီးေသာရဟန္း သင္သည္ ထိုအကုသိုလ္အက်ိဳးကို ယခုဘဝ၌ပင္ ခံစားရဘိ၏” ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။ ထိုအခါ အသွ်င္ အဂၤုလိမာလသည္ ဆိတ္ၿငိမ္ရာသို႔ ကပ္၍ တစ္ပါးတည္း ကိန္းေအာင္းလ်က္ အရဟတၲ ဖိုလ္ခ်မ္းသာကို ခံစားေန၏။ ထိုအခါ ဤဥဒါန္းကို က်ဴးရင့္၏—

 

“ေရွးအခါကသာလွ်င္ ေမ့ေလ်ာ့၍ ေနာက္အခါ၌ မေမ့မေလ်ာ့သူသည္ တိမ္တိုက္မွလြတ္ေသာ လကဲ့သို႔ ဤသတၲေလာကကို ေတာက္ပထြန္းလင္းေစ၏။

 

ျပဳၿပီးေသာ မေကာင္းမႈကို ကုသိုလ္တရားျဖင့္ ပိတ္ပင္တားဆီးသူသည္ တိမ္တိုက္မွလြတ္ေသာ လကဲ့သို႔ ဤသတၲေလာကကို ေတာက္ပထြန္းလင္းေစ၏။

 

တရားကိုအားထုတ္ေသာ ရဟန္းသည္ တိမ္တိုက္မွလြတ္ေသာ လကဲ့သို႔ ဤသတၲေလာကကို ထြန္းလင္းေတာက္ပေစ၏။

 

ငါ၏ ရန္သူတို႔သည္ တရားႏွင့္စပ္ေသာစကားကို ၾကားနာၾကပါေစကုန္သတည္း။ ငါ၏ ရန္သူတို႔သည္ တရားကို အားထုတ္ၾကပါေစကုန္သတည္း။ ငါ၏ ရန္သူျဖစ္ကုန္ေသာ ထိုလူတို႔သည္ သူတစ္ပါးအား တရားကို ေဆာက္တည္ၾကေစသည့္ သူေတာ္ေကာင္းတို႔ထံသို႔ ခ်ဥ္းကပ္ၾကပါေစကုန္သတည္း။

 

ငါ၏ရန္သူတို႔သည္ သည္းခံျခင္းကို ဆိုေလ့ရွိကုန္ေသာ မဆန္႔က်င္မႈ ေမတၲာကို ခ်ီးက်ဴးေလ့ရွိကုန္ေသာ သူတို႔၏တရားကို အခါခါ နာၾကားႏိုင္ၾကပါေစကုန္သတည္း။ ထိုတရားကိုလည္း အစဥ္လိုက္နာ က်င့္ႀကံႏိုင္ၾကပါေစကုန္သတည္း။

 

ထို ငါ၏ရန္သူသည္ စင္စစ္ ငါ့ကို မညႇဥ္းဆဲပါေစသတည္း။ ငါမွတစ္ပါး အျခားသူကိုလည္း မညႇဥ္းဆဲပါေစသတည္း။ မြန္ျမတ္ေသာ နိဗၺာန္သို႔ ေရာက္၍ အၿမဲတပ္မက္ေသာ တဏွာကို ေစာင့္ေရွာက္ႏိုင္ပါေစသတည္း။

 

ေရကို ေျမာင္းသြယ္သူတို႔သည္ ေရကို ေဆာင္ယူၾကကုန္၏။ ျမားသမားတို႔သည္ ျမားကို ေျဖာင့္ၾကကုန္၏။ သစ္ေရြသမားတို႔သည္ သစ္ကို ေျဖာင့္ေအာင္ ေရြၾကကုန္၏။ ပညာရွိတို႔သည္ မိမိကိုယ္ကို ဆံုးမၾကကုန္၏။

 

အခ်ိဳ႕သူတို႔သည္ လွံတံျဖင့္လည္းေကာင္း ခြ်န္းေကာက္တို႔ျဖင့္လည္းေကာင္း ႀကိမ္လံုးတို႔ျဖင့္လည္းေကာင္း ဆံုးမၾကကုန္၏။ တာဒိဂုဏ္ ရွိေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရားသည္ တုတ္လွံတံ မရွိဘဲ လက္နက္မရွိဘဲ ငါ့ကို ယဥ္ေက်းေအာင္ ဆံုးမေတာ္မူၿပီ။

 

ငါသည္ ေရွးအခါက ညႇဥ္းဆဲတတ္သူျဖစ္လ်က္ “အဟႎသက” အမည္ ရွိခဲ့၏။ ငါသည္ ယေန႔မွစ၍ တစ္စံုတစ္ေယာက္ကိုမွ် မညႇဥ္းဆဲတတ္ေသာေၾကာင့္ မွန္ကန္ေသာအမည္ ရခဲ့ၿပီ။

 

+++

 

ဤအဂၤုလိမာလဇာတ္သည္ ေအာက္ပါအခ်က္တို႔ကို ေဟာသည္ဟု ကြ်န္ေတာ္ ထင္သည္။

 

(၁) “တိမ္တိုက္မွလြတ္ေသာ လကဲ့သို႔” တဲ့။ အၾကမ္းဖက္ခဲ့ေသာ အလြန္ ၾကမ္းတမ္းသူပင္လွ်င္ တိမ္တိုက္မွလြတ္ေသာ လသို႔ အၾကမ္းဖက္ျခင္း သံသရာမွ လြတ္ႏိုင္သည္။

 

(၂) အၾကမ္းဖက္ျခင္းမွ အၾကမ္းမဖက္ျခင္းသို႔ ကူးေျပာင္းရာတြင္ တိ႒ဟူေသာ ရပ္တန္႔ျခင္း (တည္ၿငိမ္ျခင္း) သည္ အေရးႀကီးသည္။ အၾကမ္းဖက္ေသာ သူခိုး အဂၤုလိမာလသည္ တိ႒ဟူေသာ စကားေၾကာင့္ ယခင္က မျမင္သည္ကို ျမင္သည္။

 

(၃) အၾကင္သူတစ္ေယာက္သည္ သူ႔တြင္း၌ ကိန္းေနေသာ “အၾကမ္းမဖက္လိုျခင္း သတိၲ” ေပၚေပါက္ရန္ ရပ္ရသည္။ ၿငိမ္ရသည္။ ေယာက္ယက္မခတ္ ေဆာက္တည္ရသည္။ ေအးေဆးရသည္။ အဂၤုလိမာလသည္ မရပ္သူ (အတိ႒)၊ ဘုရားသည္ ရပ္သူ (တိ႒)။

 

(၄) အၾကမ္းမဖက္ျခင္းသတိၲ၌ ရန္ျပဳျခင္း ေစာ္ကားျခင္းတို႔ကို သည္းခံႏိုင္ေသာ အရည္အေသြး ရွိသည္။ ပါးကိုက္၍ နားကိုက္ျခင္း မျပဳလုပ္ျခင္း ပါဝင္သည္။

 

(၅) အၾကမ္းမဖက္လိုေသာ သတိၲသည္ လူ၌ ကိန္းေအာင္းတည္ရွိေသာ္လည္း ထိုသတိၲကိုရရန္ ေလ့က်င့္ရသည္။ သတိထားရသည္။ သတိထားရန္အတြက္ “ရပ္” ရသည္။ ဆံုးမရသည္။ ေရသြယ္သကဲ့သို႔ ျမားေျဖာင့္သကဲ့သို႔ က်င့္ရသည္။ ပေသနဒီေကာသလမင္းသည္ ဘုရားရွင္အား မတည္ၿငိမ္သူကို ၿငိမ္ေအာင္ ျပဳႏိုင္သူဟု ခ်ီးမြမ္းသည္။

 

ကြ်န္ေတာ္တို႔ ျမန္မာျပည္သူတို႔သည္ တည္ၿငိမ္ေအးေဆးသူမ်ား ျဖစ္ၾကပါေစ။ ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။

 

ကြ်န္ေတာ္တို႔ ဆရာေတာ္မ်ားသည္လည္း မတည္ၿငိမ္သူကိုပင္လွ်င္ တည္ၿငိမ္ေအာင္ လုပ္ႏိုင္သူမ်ား ျဖစ္ေတာ္မူၾကသျဖင့္ (မရည္ရြယ္ဘဲလ်က္) ျမန္မာျပည္၌ မတည္မၿငိမ္မႈမ်ား မဖန္တီးမိရန္ ဆင္ျခင္ႏိုင္ေတာ္မူၾကပါေစ။ အမွန္စင္စစ္ ဆေတာ္ႀကီးမ်ားသည္ ဗုဒၶအယူဝါဒကို က်င့္သံုးေဆာက္တည္ေတာ္မူၾကပါသည္။

 

(ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ေနသူမ်ား/ ကိုတာ။ – ရန္ကုန္။ မံုေရြးစာေပ၊ ၂၀၁၃။)